Binaan Awam

Direka bentuk untuk penggunaan binaan dan kejuruteraan awam: kemudahalihan, dua sarung luar dan motor penyejuk airnya, sama seperti pam penyahairan yang membolehkannya menjalankan pam tersebut dalam paras air yang rendah. 

PENGGUNAAN: Kejuruteraan awam, penyahairan, terowong, kerja-kerja tanah, perlombongan dan pembetung lurang. Penyahairan air buangan perindustrian atau bendalir kitar semula mengandungi mendapan pepejal untuk kuari kerikil, pasir dan loji kerikil.
© 2023 HCP PUMP MANUFACTURER CO., LTD. All rights reserved.